BIOMETRIA
Rozpoznávanie ľudských tvárí


Monografia je venovaná biometrii, pričom sa sústreďuje na tvár ako veľmi ľahko dostupnú biometriku. Zaoberáme sa detekciou a rozpoznávaním ľudských tvárí, predovšetkým keď nie sú stanovené obmedzujúce podmienky pri snímaní obrazu (v tzv. neriadených podmienkach). Takto získané snímky tvárí sú často nerovnomerne osvetlené, poškodené šumom, alebo sú neúplné. Skúmame dôležitosť jednotlivých oblastí tváre a významnosť rôznych charakteristických príznakov v procese rozpoznávania.

Práca vznikla v rámci výskumu na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave ako monotematické dielo, ktoré sa zaoberá predovšetkým dvomi časťami biometrického systému rozpoznávania tvárí. Prvou je extrakcia charakteristických príznakov tváre, kde sa venujeme optimalizácii z hľadiska výpočtovej náročnosti a možností aplikácie na menej výkonných zariadeniach. Druhý problém, ktorým sa zaoberáme, je aktualizácia databázy biometrického systému, konkrétne ide o algoritmy umožňujúce automatické pridávanie používateľov do databázy.

Úvodné kapitoly obsahujú základné údaje a pojmy a umožňujú čitateľom rýchlo vniknúť do problematiky biometrie. Známe algoritmy v detekcii a klasifikácii ľudských tvárí sú doplnené v súčasnosti typickými existujúcimi riešeniami v týchto oblastiach.

Na uvedenom teoretickom základe sme navrhli nové metódy, ktoré sú nosnou časťou tejto monografie. Uvádzame výsledky simulácií a porovnanie s existujúcimi metódami.

Na záver sa venujeme možnostiam zovšeobecnenia navrhnutých postupov extrakcie príznakov a klasifikácie na rozpoznávanie na základe ucha ako biometriky, ale aj v oblasti detekcie a klasifikácie chorobných zmien na medicínskych snímkach.

Na tomto mieste by sme sa chceli poďakovať kolegom prof. Milošovi Oravcovi a Ing. Dominikovi Sopiakovi za podporu, pomoc a konštruktívne pripomienky pri písaní tejto monografie.
Marek by sa chcel poďakovať svojej priateľke Dominike Adamove, ktorá tiež trpezlivo čítala a korigovala manuskript.

V neposlednom rade naša vďaka patrí recenzentom, doc. Benešovej a Ing. Vargicovi za čas a úsilie, ktoré venovali tejto práci.

Autori:
Marek Loderer, Jarmila Pavlovičová

Pracovisko:
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita, Bratislava

Táto monografia vznikla v rámci projektov 1/0529/13 vedeckej grantovej agentúry VEGA a
010STU-4/2014 Slovenskej grantovej agentúry KEGA.

Schválila Vedecká rada Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.

Recenzenti:
doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.
Ing. Radoslav Vargic, PhD.

Bratislava, 2016

Monografia vo formáte PDF