STROJOVÉ UČENIE A NEURÓNOVÉ SIETE - učebné texty 2. vydanie


Čitateľovi sa dostáva do rúk druhé prepracované a doplnené vydanie učebných textov k predmetu Strojové učenie a neurónové siete (SUNS), ktorý sa formou prednášok a cvičení vyučuje na Ústave informatiky a matematiky (ÚIM), Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita (FEI STU) v Bratislave.

Predmet Strojové učenie a neurónové siete je jednosemestrový predmet, ktorý sa vyučuje v inžinierskom štúdiu v študijnom programe 9.2.9 Aplikovaná informatika. Tento predmet do výučby zaviedol Miloš Oravec, je jeho garantom a prednášateľom. Predmet sa vyučuje už viac rokov, študenti pripomienkujú a komentujú obsah prednášok, za čo im patrí vďaka. Podobne ako v prvom vydaní, zverejňujeme učebné texty aj vo forme elektronického materiálu na CD nosiči.

Autorom kapitol 1-8, 10, 13 a 14 je prof. Dr. Ing. Miloš Oravec. Autorom kapitoly 9 (Kernelové metódy) je Ing. Matej Féder, PhD., ktorý v čase svojho doktorandského štúdia viedol cvičenia z predmetu SUNS. Aj keď dnes nie je pracovníkom fakulty, túto tému chodí pravidelne prednášať. Autorom kapitoly 11 (Hlboké konvolučné siete) je Ing. Dominik Sopiak, ktorý v súčasnosti vedie cvičenia z predmetu SUNS a je interným doktorandom na ÚIM FEI STU. Kapitolu 12 (Strojové učenie založené na LBP) napísal Ing. Marek Loderer, interný doktorand na Ústave robotiky a kybernetiky FEI STU. Kapitolu 15 (Metódy strojového učenia na analýzu a klasifikáciu prevádzky komunikačných sietí) napísal Ing. Milan Zelina, PhD., ktorý bol interným doktorandom na ÚIM FEI STU.

Dúfame, že texty pomôžu študentom zvládnuť štúdium predmetu Strojové učenie a neurónové siete a ostatným čitateľom priblížiť túto zaujímavú oblasť skúmania.

Tieto učebné texty vznikli v rámci projektu 010STU-4/2014 Slovenskej grantovej agentúry KEGA.

Bratislava, 2016
za autorov Miloš Oravec