Obsah

Predslov
Úvod

1. Ľudský vizuálny systém - ĽVS
1.1. Štruktúra ľudského oka a model ĽVS
1.2. Citlivosť a adaptácia ĽVS

2. Svetlo, farby, obraz a video
2.1. Aditívny a subtraktívny model farieb
2.2. Reprezentácia monochromatických a farebných obrazov
2.3. Farebné komponenty – analógový signál
2.4. Digitálne video
2.5. Formáty obrazov videa

3. Obraz ako 2D signál
3.1. Digitálny obraz – vlastnosti
3.2. 2D konvolúcia
3.3. Model spracovania obrazu
3.4. Snímanie obrazu – Bayerovo pole

4. Predspracovanie obrazu
4.1. Modifikácia úrovne jasu – rozsahu stupnice šedej
4.2. Ekvalizácia histogramu
4.3. Hornopriepustný (HP) filter
4.4. Dolnopriepustný (DP) filter
4.5. Mediánový filter
4.6. Homomorfná filtrácia
4.7. Programová aplikácia-predspracovanie obrazu
4.8. Automatická metóda filtrácie farebného obrazu

5. Matematická morfológia
5.1. Morfologické operácie na binárnych obrazoch
5.2. Morfologické operácie na monochromatických obrazoch
5.3. Monochromatická štatistická „soft“ morfológia
5.4. Aplikácie morfologických operácií
5.5. Programová aplikácia-morfológia

6. Segmentácia obrazu
6.1. Rozdelenie metód segmentácie
6.2. Prahové metódy
6.3. Metódy prahovania založené na štatistikách druhého rádu
6.4. Metódy zhlukovej analýzy
6.5. Metódy detekcie hrán
6.6. Metódy využívajúce Laplacian
6.7. Canny - detektor hrán

7. Spájanie hraníc oblastí
7.1. Houghova transformácia

8. Interpolácia obrazu
8.1. Priestorová interpolácia
8.2. Medzisnímková interpolácia

9. Metódy extrakcie príznakov
9.1. Gáborove Filtre
9.2. Lokálne binárne vzory LBP

10. Rekonštrukcia obrazu
10.1. Odhad degradácie obrazu
10.2. Redukcia aditívneho náhodného šumu
10.3. Wienerova filtrácia
10.4. Redukcia zahmlenia
10.5. Redukcia šumu závislého na signále
10.6. Redukcia multiplikatívneho šumu

Literatúra